VVD en GroenLinks presenteren raamwerk nieuw college

Vandaag hebben de informateurs Pieter Duisenberg en Paul Rosenmöller het ‘concept-raamakkoord’ gepresenteerd, waarover GroenLinks en VVD de afgelopen vier weken onder hun leiding hebben onderhandeld. Met het raamakkoord leggen we een optimistisch en zeer ambitieus programma neer waarmee we een brug hebben geslagen tussen links en rechts, en waarmee we de komende vier jaar de grote uitdagingen waar de stad voor staat vol kunnen aanpakken. 

Net als de rest van het land zal Rotterdam de komende jaren hard aan het werk moeten om te verduurzamen. We moeten nu eenmaal voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs. In het raamakkoord trekken we fors geld uit om die noodzakelijke ontwikkeling op gang te brengen. We stellen o.a. voor om met alle betrokken bedrijven en organisaties een Rotterdams Klimaat- en Energieakkoord op te stellen. 10.000 huizen moeten in de komende vier jaar van het gas af, er moet fors worden geïnvesteerd in het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de gebouwde omgeving moet beter klimaatbestendig worden gemaakt. Ook wordt er een forse inhaalslag gemaakt op het onderhoud van wegen, bruggen en duikers. 

Deze ontwikkeling kan de Rotterdamse economie een forse impuls geven en leiden tot veel meer banen voor gewone Rotterdammers. We stellen een Leer-Werk akkoord voor, waarin gemeente, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken om te zorgen dat al het nieuwe maakwerk dat door de transitie ontstaat terechtkomt bij Rotterdammers. Ook willen we een taaloffensief: laaggeletterdheid en de gebrekkige beheersing van het Nederlands moeten flink omlaag. Iedereen moet meedoen. Het doel is om het aantal mensen in de bijstand over vier jaar met 8.000 terug te brengen, naar 30.000. Daarnaast gaan we aan de slag met het ontwikkelen van de nieuwe economie, door ondermeer de omstandigheden voor startende en groeiende ondernemers flink te verbeteren en de IT Campus te realiseren. 

Een groot thema in de verkiezingsstrijd was ook het gigantische tekort aan betaalbare huizen voor de middenklasse. Daar gaan we vol mee aan de slag: er worden de komende vier jaar 18.000 huizen bij gebouwd, hoofdzakelijk in het middensegment. De woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) gaan niet omhoog. Ook wordt fors ingezet op veiligheid: er komt veel geld beschikbaar om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, voor meer cameratoezicht en voor een intensievere aanpak van de kwetsbare wijken in onze stad. 

Het is nu aan de informateurs om met andere partijen te bespreken hoe zij het raamakkoord zien. Zij zullen vervolgens een advies uitbrengen over met welke partijen onderhandeld gaat worden over een definitief coalitieakkoord. Wij geloven dat het raamwerk dat vandaag is gepresenteerd daar een uitstekende basis voor is. En bovenal zijn we ervan overtuigd dat we met de voorstellen uit dit raamwerk onze mooie stad de komende jaren een paar grote stappen vooruit kunnen brengen.

Zet cookies aan om de video te tonen.