VVD presenteert coalitieakkoord 'Nieuwe Energie voor Rotterdam'

Het is eindelijk zo ver: de presentatie van ons coalitieakkoord. Na een lang en lastig proces hebben we de afgelopen drie weken in hoog tempo een optimistisch en ambitieus akkoord opgesteld: Nieuwe energie voor Rotterdam!

De coalitie van VVD, D66, Groenlinks, PvdA, CDA en CU-SGP wil een middencoalitie zijn en in het akkoord zijn links en rechts in balans. VVD-kiezers zullen erg veel van hun prioriteiten in het akkoord teruglezen.


 • Bouwen in Rotterdam
  We zorgen dat de vraag op de Rotterdamse woningmarkt en het woningaanbod beter op elkaar aansluiten. Dat doen we onder meer door de bouw van minstens 18.000 woningen evenwichtig gespreid over de stad met een nadruk op middeninkomens. Naast het bouwen van woningen gaan we er deze collegeperiode ook 15.000 verduurzamen. Om jong talent niet aan andere steden te verliezen, komen er 2000 extra studentenkamers bij. Ten slotte worden er lege kantoorpanden getransformeerd tot woning en wordt woonoverlast tegengegaan door toepassing van de wet Tellegen (Aso-wet). De woonlasten gaan niet omhoog.


 • Werk, Integratie en Veiligheid
  Iedere Rotterdammer doet mee. Het doel is om het aantal bijstandsgerechtigden in deze collegeperiode te doen dalen van 38.000 naar 30.000. Ook pakken we misbruik van uitkeringsgeld aan en vorderen we onterecht uitgekeerd belastinggeld terug.

  Iedereen die onder de inburgeringsplicht valt, neemt deel aan de taal- en inburgeringtrajecten. De gemeente voert de regie bij inburgering en controleert de kwaliteit van taalaanbieders. We begeleiden statushouders zo snel mogelijk naar werk. Vanaf dag één krijgen zij intensieve taalcursussen en in overleg met ROC’s breiden we de mogelijkheden voor (bij)scholing uit. Om onrust in de stad tegen te gaan, weren wij actief buitenlandse politieke verkiezingen en verkiezingsbijeenkomsten. Haatpredikers krijgen een gebiedsverbod en we treden hard op tegen alle vormen van intolerantie.


 • We intensiveren de aanpak van drugsgerelateerde en ondermijnende criminaliteit, met name in de Spaanse Polder en de focuswijken op Zuid. De aanpak Onverklaarbaar verkregen vermogen (VIGOR) zetten we voort. Maar ook hulpverleners en handhavers moeten hun werk veilig kunnen doen en verdienen bescherming. Daarom start in 2018 een uitgebreidere pilot met bodycams en krijgen OV-controleurs van de RET een zelfverdedigingscursus aangeboden. Straatintimidatie wordt hoe dan ook niet getolereerd en aangepakt. We voeren het Roze Stembusakkoord uit. Daarmee werken we aan meer veiligheid, voorlichting en zichtbaarheid van LHBTI-ers.

 • Taal
  In Rotterdam is het van groot belang dat we elkaar kunnen verstaan en begrijpen. Daarom beginnen we met een taaloffensief voor zowel nieuwkomers als Rotterdammers. Het aantal van 100.000 laaggeletterden in de stad moet fors naar beneden. We ontwikkelen een aanpak om laaggeletterdheid aan te pakken en zorgen we dat meer Rotterdammers Nederlands spreken. Daarom koppelen we het leren van de Nederlandse taal aan andere activiteiten zoals werk, zorg, onderwijs en sport. Wie verwijtbaar onze taal niet wil leren, krijgt minder bijstand. Wij handhaven in onze stad dan ook de taal-eis van de Participatiewet.


 • Mobiliteit
  Het is van essentieel belang om de verschillende stadsdelen nog beter met elkaar te verbinden. Het college zal het besluit nemen tot het bouwen van een derde stadsbrug en maakt voor eind 2020 een plan voor de Metro-ringlijn op Zuid. Omdat wij niet geloven in autootje pesten, schaffen we de milieuzone af. Daarnaast gaan we in de wijken waar de parkeerdruk het hoogst is, zoals op een aantal plekken in Noord, meer parkeerplekken en hoogwaardig groen aanleggen. Ook breiden we het aantal laadpalen en de infrastructuur die daarvoor nodig is uit, om duurzaam rijden nog gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. Ook wordt er geïnvesteerd in de uitbreiding van P&R-voorzieningen en komt er een verkeerscirculatieplan.


 • Toekomstgericht onderwijs en arbeid
  We sluiten samen met onderwijsinstellingen, het Havenbedrijf en het bedrijfsleven vóór eind 2018 een Rotterdams Leer-Werkakkoord. Hierdoor laten we onze leerlingen sneller kennismaken met het leven ná hun schooltijd. Om klaar te zijn voor de toekomst faciliteren en ondersteunen wij de komst van een IT-Campus, met op termijn een dependance in Rotterdam-Zuid waar iedereen, van jong tot oud, kan leren programmeren. Daarnaast biedt de energietransitie van de woningvoorraad zeer grote kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Willen we de Rotterdamse woningen verduurzamen, dan hebben we op korte termijn goed geschoold personeel nodig. Ook hierover maken we afspraken binnen het Leer- werkakkoord met verschillende corporaties en bouwend Nederland om leerlingen op te leiden voor de banen van de toekomst.


Rotterdam is een stad van doeners. En dit is een akkoord waarmee we met z’n allen aan de slag kunnen. Aan het werk!