Integratie

Alle inwoners van Rotterdam vormen samen de stad. Veel nieuwe Rotterdammers hebben in Rotterdam hun plek gevonden en hun eigen “Rotterdamse DNA” ontwikkeld. Dat hebben zij zelf gedaan. Rotterdam is daar trots op en wij verwachten dat ook van toekomstige nieuwkomers. Maar voor veel immigranten is dat nog niet vanzelfsprekend. Zeker als mensen uit een niet-westerse cultuur komen, verloopt de integratie te vaak stroef. Voor de VVD zijn dan ook drie zaken van belang voor een geslaagde integratie: cultuur, taal en werk.

Onze samenleving is gebaseerd op de idealen van de Verlichting en liberale tradities, niet op religieuze overtuigingen. Deze hebben geleid tot een vrije en tolerante samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is, ongeacht je geslacht, seksuele geaardheid of geloof en tot een samenleving waarin kerk en staat gescheiden zijn. Het geeft ons een fundament van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Deze waarden zijn niet onderhandelbaar.

Zolang er geen strenge eisen gesteld worden aan het taalniveau van immigranten, blijven er wijken bestaan die steeds verder segregeren in plaats van integreren. Tenslotte dien je als immigrant, net als van ieder ander verwacht wordt, je steentje bij te dragen door aan het werk te gaan. Dat betekent dat wie niet voldoende de taal leert, of zich niet voldoende inspant om aan een baan te komen, gekort wordt op de uitkering. Voor wie in Rotterdam zijn kans grijpt en inburgert, is de stad gastvrij. Wie onze vrijheden omarmt, hoort er gewoon bij. Iedereen mag dan ook verwachten dat de gemeente discriminatie hard bestrijdt.

  • Duidelijk zijn waar de Nederlandse liberale-democratie voor staat
  • Aanbod taalonderwijs verbeteren zodat vraag en aanbod elkaar makkelijker vinden
  • Geen opvang voor uitgeproduceerde asielzoekers en illegalen
  • Geen aparte zwemlessen voor vrouwen die van hun man er niet op uit mogen
  • Hard optreden tegen discriminatie