Op de bres voor de LHBTI-gemeenschap

Voor de Rotterdamse VVD is iedereen in onze stad gelijkwaardig, ongeacht afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging.  Om die reden zijn wij er trots op dat in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ een passage is opgenomen waarin staat dat in 2022 de LHBTI(+)-acceptatie in onze stad aantoonbaar en maximaal is verbeterd. Helaas denkt niet iedereen hier zo over. 

VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer: 'Helaas zijn er ook personen en instanties die de zogenaamde Nashville-verklaring hebben getekend, waarmee honderden reformatorische en evangelische predikanten en voorgangers zich openlijk keren tegen homoseksualiteit en transgenderisme. Om die reden heb ik het college van B&W gevraagd of zij bereid zijn te onderzoeken of onder de Nederlandse ondertekenaars ook Rotterdamse personen, kerken of instanties zijn te vinden en of zij bereid zijn om in gesprek te treden met deze ondertekenaars en hen het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’ aan te bieden'.

Op pagina 17 van het coalitieakkoord staat de passage over het maximaal verbeteren van de acceptatie van LHBTI(+)'ers.   

'Ook wil ik weten of het college, Indien er ondertekenaars of instanties weigeren een gesprek aan te gaan met de gemeente, bereid is om dit te laten meewegen bij het verstrekken van toekomstige gemeentelijke subsidies die zij ontvangen', aldus Lansink-Bastemeijer